Vítejte na stránkách Beruška.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

MOTTO: " Beruščino putování za zvířátky "


Cílem Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, je všestranný a harmonický rozvoj osobnosti dítěte. Prioritou zůstává rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické a sociální, vést ho tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou, a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat takové nároky života, které jsou na něj běžně kladeny. A to zejména v prostředí jemu blízkém, v prostředí rodiny a mateřské školy, a zároveň i ty, které ho v budoucnu čekají.

Záměrem Mateřské školy Kněžnice je výchova ke zdravému životnímu stylu, a podpora rozvoje každého dítěte v jeho individuálních možnostech. Uplatňujeme ozdravné aktivity, které umožňují prostředí a podmínky mateřské školy se zaměřením na prevenci onemocnění horních cest dýchacích a posílení imunitního systému.

Mateřská škola je zaměřena na duševní a tělesný rozvoj dětí s prioritou akceptovat každé jednotlivé dítě v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb, realizován v pohodovém klimatu MŠ, zajištěným všemi zaměstnanci.

Všechny výše uvedené cíle plníme v rámci ŠVP PV pod názvem " Beruščino putování za zvířátky ." a tento je závazným dokumentem v souladu s principy a zásadami "Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání" a v souladu se Zákonem č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění s účinností od 1.9.2021 do příští aktualizace.

ŠVP PV (část věřejná) je vyvěšena ve vstupních prostorách mateřské školy a je k dispozici rodičům, i ostatní veřejnosti, která projeví zájem o přiblížení činnosti našeho předškolního zařízení.


TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

Je uložen ve třídě s kterým denně učitelky pracují.


INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ


BAREVNÉ DNY V MŠ  publikováno: 19. 9. 2023 08:05, MŠ Admin