Vítejte na stránkách obce Obec Kněžnice, chcete si nastavit zobrazení:

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

MOTTO: "Beruška je kamarád a pomáhá nám všechno znát".


Cílem Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, je všestranný a harmonický rozvoj osobnosti dítěte. Prioritou zůstává rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické a sociální, vést ho tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou, a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat takové nároky života, které jsou na něj běžně kladeny. A to zejména v prostředí jemu blízkém, v prostředí rodiny a mateřské školy, a zároveň i ty, které ho v budoucnu čekají.

Záměrem Mateřské školy Kněžnice je výchova ke zdravému životnímu stylu, a podpora rozvoje každého dítěte v jeho individuálních možnostech. Uplatňujeme ozdravné aktivity, které umožňují prostředí a podmínky mateřské školy se zaměřením na prevenci onemocnění horních cest dýchacích a posílení imunitního systému.

Mateřská škola je zaměřena na duševní a tělesný rozvoj dětí s prioritou akceptovat každé jednotlivé dítě v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb, realizován v pohodovém klimatu MŠ, zajištěným všemi zaměstnanci.

Všechny výše uvedené cíle plníme v rámci ŠVP PV pod názvem "Beruška na cestě za barevnými pírky ." a tento je závazným dokumentem v souladu s principy a zásadami "Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání" a v souladu se Zákonem č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění s účinností od 1.9.2021 do příští aktualizace.

ŠVP PV (část věřejná) je vyvěšena ve vstupních prostorách mateřské školy a je k dispozici rodičům, i ostatní veřejnosti, která projeví zájem o přiblížení činnosti našeho předškolního zařízení.


TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

Je uložen ve třídě s kterým denně učitelky pracují.


INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ


BAREVNÉ DNY V MŠaktualizováno: 2. 9. 2021 15:24, MŠ Admin